bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

 

GENELGE

2011/36

Tarih         : 05.04.2011

Konu         : 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak sigortalama ve borçlanmaya ilişkin işlemler

 

………

………

6- Birden Fazla Sigortalılık Statülerine Tabi Çalışmalarda Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Kanunun sigortalılık hallerinin birleşmesine ilişkin 53. maddesinin birinci fıkrası 6111 sayılı Kanunun 33. maddesi ile 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş, ayrıca 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 33. madde ile 53. maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin 01.03.2011 tarihinden önceki süreler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Öte yandan, Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar,kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilemeyeceklerinden bu durumdaki sigortalılar 01.03.2011 tarihinden önce olduğu gibi bu tarihten sonra da kendi işyerlerinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olamayacaklardır.Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olarak birden fazla statüde aynı anda çalışılması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

6.1- 01.03.2011 tarihinden itibaren birden fazla sigortalılık statüsüne tabi çalışmalarda hizmetlerin değerlendirilmesi

6.1.1- Sigortalılığı 01.03.2011 tarihinden sonra başlayanların hizmetlerinin çakışması

Kanunun 53. maddesi ile 01.03.2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde öncelikle (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır. (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (a) bendine tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların 01.03.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde e-Sigortalı yoluyla Kuruma verilen sigortalı işe giriş bildirgelerinde ‘5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığınız sona erdirilmiştir. 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi ayrıca prim ödemeye devam etmek istiyor iseniz sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir’ uyarısı verilecek, bu kayıtlar otomatik olarak ‘(4/b) Tescil Programının’ terk işlemleri menüsünden (01) terk kodu sigorta türünde ’53. maddeye göre sonlandırma’ ile sona erdirilecektir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması sona erenlerin (b) bendi kapsamındaki çalışmalarının devam etmesi halinde ise (a) bendine tabi çalışmasının sona erdiği tarihten bir gün sonra (b) bendine tabi sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 1- 25.05.2011 tarihinde vergi mükellefiyeti nedeniyle 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olan ve sigortalılığı devam etmekte iken 18.08.2011 tarihinde işveren yanında hizmet akdine tabi çalışmaya başlayan sigortalının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 17.08.2011 tarihi itibariyle sona erdirilerek, 18.08.2011 tarihi itibariyle (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Örnek 2– 2.03.2012 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışmaya başlayan sigortalı bu kapsamdaki sigortalılığı devam etmekte iken 21.11.2014 tarihinde vergi mükellefi olmuştur. Bu durumda (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona ermediği sürece başlatılmayacaktır.

Örnek 3- Örnek 2’deki sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılığının 12.05.2015 tarihinde sona ermesi ve vergi mükellefiyetinin devam etmesi halinde (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 13.05.2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

6.1.2- Sigortalılığı 01.03.2011 tarihinden önce başlayanların 01.03.2011 tarihinden sonra hizmetlerinin çakışması

01.03.2011 tarihinden önce Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışması bulunan sigortalıların 01.03.2011 tarihinden sonra (a) bendine tabi çalışmaları halinde önce başlayan sigortalılık statüsüne göre işlem yapılmayacak, (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı ‘6.1.1’ bölümünde belirtildiği şekilde sona erdirilecektir.

Örnek 1– 20.05.2009 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı devam etmekte iken 12.12.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalının, (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 11.12.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 2- 3.09.2009 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılığı devam etmekte iken 25.07.2011 tarihinden itibaren (a) bendine tabi çalışması başlayan sigortalının tarım sigortalılığı 24.07.2011 tarihinde sona erdirilecektir

6.1.3- Sigortalılığı 01.03.2011 tarihinden önce başlayanların 01.03.2011 tarihinden önce hizmetlerin çakışması

01.03.2011 tarihi itibariyle Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi çalışmaları devam eden sigortalıların 6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 33. madde uyarınca hangi sigortalılık statüsünün önce başladığına bakılmaksızın (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 28.02.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek –11.11.2008 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında başlayan sigortalılığı devam etmekte iken 11.12.2009 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan sigortalının 28.02.2011 tarihi itibariyle (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sona erdirilecek, 01.03.2011 tarihi itibariyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ettirilecektir.

6.1.4- Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi çalışması bulunanların aynı anda her iki statüde de prim ödemeleri halinde hizmetlerin değerlendirilmesi

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılığın çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar 01.03.2011 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmak ve 82. maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, (b) bendi kapsamındaki çalışmasından dolayı talep tarihinden itibaren (b) bendi içinde prim ödeyebileceklerdir. Ancak, (a) ve (b) bendi için ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olamayacaktır.

Sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlardan (b) bendi kapsamında prim ödemek isteyenler iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilecektir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılık halleri çakışanlardan (b) bendi kapsamında ayrıca prim ödemek için talepte bulunanlara, (b) bendi statüsünde iş kazası ve meslek hastalıkları yönünden Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen yardımlar yapılacaktır. Bu yardımların yapılmasında (b) bendi statüsünde ödenen primler esas alınacaktır.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ödenecek primler uzun vadeli sigorta kolları yönünden 26., 28. ve 32. maddelerinin birinci fıkralarının uygulanmasında 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmetlerle birlikte dikkate alınacaktır. Ancak, hizmetin değerlendirilmesinde ay 30 günü, prime esas kazançlar ise Kanunun 80. maddesine göre belirlenen azami kazancı geçemeyecektir. Bu sigortalılara kısa vadeli sigorta kollarından Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hastalık ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde de sigortalılık statüsü 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi olarak değerlendirilecektir.

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi sigortalılıkları çakışanlardan 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınmakla beraber 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki çalışmalarından dolayı prim ödeyenlerin ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar (b) bendi kapsamındaki primlerini ödememeleri halinde o aya ait primin ödeme imkanı ortadan kalkacağından, söz konusu ay için hesaplanacak (a) bendi kapsamında prime esas kazanca dahil edilmeyecek ayrıca o ayda iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde iş kazası ve meslek hastalığı hükümlerinde de yararlandırılmayacaktır.

Örnek 1- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılığı devam ederken 27.05.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayan ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden prim ödenen sigortalının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı 26.05.2011 tarihinde sona erdirilmiştir. Sigortalı 17.07.2011 tarihinde aynı zamanda 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında da alt sınır üzerinden prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş olup sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

2011 Yılı

Sigortalılık Statüsü

İşe Giriş/Talep Tarihi

Prim Ödeme Gün Sayıları

4/a

4/b

Uzun Vadeli Sigorta

Kısa Vadeli Sigorta

Kısa Vadeli Sigorta

Gün

PEK

Gün

PEK

Gün

PEK

Nisan

4/b

30

30

796,50

30

796,50

Mayıs

4/b

26

26

690,30

26

690,30

Haziran

4/a

27.05.2011

5

5

132,75

5

132,75

Temmuz

4/a

30

30

837,00

30

837,00

4/b

17.07.2011

15

0

418,50

15

418,50

Ağustos

4/a

30

30

837,00

30

837,00

4/b

30

0

837,00

30

837,00

30

837,00

Eylül

4/a

25

(5 gün rapor)

25

697,50

25

697,50

4/b

30

0

837,00

30

837,50

Ekim

4/a

30

30

837,00

30

837,00

4/b

30

0

837,00

30

837,00

Kasım

4/a

30

30

837,00

30

837,00

4/b

30

0

837,00

30

837,00

Aralık

4/a

30

30

837,00

30

837,00

4/b

Ödenmemiş

Ödenmemiş

Bu sigortalının 2011 yılı Mayıs ayı gün sayısı (4/a + 4/b = 26 + 5 = 31) 30 gün olarak, prime esas kazancı ise (690,30 + 132,75) 823,05 olarak dikkate alınacaktır.

17.07.2011 tarihinden itibaren esas alınmayan sigortalılık statüsünde ödenen 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sürelere ait prime esas kazançları uzun vade yönünden malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması ile yaşlılık ve ölüm toptan ödemesinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki hizmetlere ilave edilerek değerlendirilecek (2011 yılı Temmuz ayı 837,00 + 418,50 = 1.255,50), gün sayısı ise 30 gün olacaktır.

Sigortalının 15.08.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında iş kazası geçirmesi halinde sigortalıya ödenecek geçici iş görmezlik ödeneği ile meslekte kazanma gücünü % 20 oranında kaybettiğinin tespit edilmesi durumda bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi statüsünde ödenen kazançlar esas alınarak değerlendirilecek, yardımlar da 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi statüsünden yapılacaktır.

Bu şekilde çalışmaya devam eden sigortalı 12.09.2011 tarihinde 5 gün hastalık sigortası yönünden rapor almıştır. Sigortalının 5 günlük geçici iş göremezlik ödeneği 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ödenecek, 2011 yılı Eylül ayı prime esas kazancı (697,50 + 837,00) 1.534,50, gün sayısı 25 olacaktır.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının 15.08.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında iş kazası geçirmesi halinde, sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği ile meslekte kazanma gücünü % 20 oranında kaybetmesi halinde bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi statüsünde ödenen kazançlar esas alınarak değerlendirilecek ve yardımlar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacaktır.

Örnek 3- Örnek 1’deki sigortalının 12.12.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında iş kazası geçirdiği 1.02.2012 tarihinde tespit edilmiştir. Ancak, sigortalı 2011 yılı Aralık ayı primini 2012 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödemediğinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı geçerli sayılmayacak, sigortalı iş kazası ve meslek hastalığı hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Örnek 4- 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine göre sigortalılığının çakışması nedeniyle 15.09.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamında sigortalılığı durdurulan ve bu bent kapsamındaki sigortalılığının devam etmesi yönünde talepte bulunmayan sigortalının, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı 21.12.2012 tarihinde sona ermiştir. 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden sigortalının bu bent kapsamındaki sigortalılığı 22.12.2012 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

6.1.4.1- Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması

4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesiyle, ev hizmetlerinden 30 günden az veya puantaj kaydıyla çalışıp eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam), 07 (Puantaj kayıtları) ve 17 (Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) olan sigortalıların aynı zamanda Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı sona ermedikçe ay içerisinde eksik kalan günlerinde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır. Ay içerisinde eksik kalan süreleri için isteğe bağlı sigortaya müracaat edebilecekleri gibi 41. maddenin (i) bendi kapsamında borçlanabileceklerdir. Bu şekilde kazanılan süreler 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir. Ancak, kısmi süreli çalışması nedeniyle (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların devam eden (b) bendi kapsamındaki çalışması nedeniyle de prim ödemek istenmesi durumunda (b) bendi kapsamında 30 gün üzerinden prim tahakkuk ettirilecektir.

Örnek 5- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas kazancın üst sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 101.04.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) kapsamında her ay 20 gün süreyle kısmi süreli olarak çalışmaya başlamış, primleri alt sınırı üzerinden ödenmiştir. Sigortalı 22.04.2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın üst sınırı üzerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş olup sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

2011 Yılı

Sigortalılık Statüsü

İşe Giriş/Talep Tarihi

Toplam Gün

Ödeneceği Toplam PEK

Aylık Bağlamada Dikkate Alınacak

Gün

PEK

Mart

4/b

30

5.177,40

30

5.177,40

Nisan

4/b

 

10

1.725,80

30

3.810,52

4/a

11.04.2011

20

531,00

4/b

22.04.2011

9

1.553,72

Mayıs

4/a

 

20

531,00

20

5.177,40

4/b

 

30

4.646,40

Haziran

4/a

 

20

531,00

20

5.177,40

4/b

 

30

4.646,40

Temmuz

4/a

 

20

558,00

20

5.440,50

4/b

 

30

4.882,50

Bu sigortalının 2011 yılı Nisan ayı gün sayısı (10 + 20) 30 gün olarak, prime esas kazancı ise (1.725,80 + 531,00 + 1.553,72) 3.810,52 olarak dikkate alınacaktır. Sigortalı Mayıs ayından itibaren her ay 20 gün kısmi süreli olarak çalıştığından 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki gün sayısı 20 gün olarak dikkate alınacaktır. Yatırılan tutar üst sınırı geçse dahi prime esas kazançlar tabloda belirtildiği şekilde dikkate alınacaktır.

Kanunun 67. maddesine 6111 sayılı Kanunun 36. maddesiyle eklenen beşinci fıkrasında 25.02.2011 tarihinden itibaren Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların 4857 sayılı İş Kanununun 56. ve 74. maddeleri ile diğer iş kanunlarına göre ücretsiz izin sayılan süreler haricinde ayrıca bir takvim yılı içerisinde toplam bir ayı aşmayan ve işverenlerince belgelendirilen ücretsiz izin sürelerinde genel sağlık sigortalılıklarının devam edeceği hüküm altına alındığından, bu durumdaki sigortalılara 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında gün bildirilmeyeceğinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yatırılan primler, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında günsüz prime esas kazanç olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 6- 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi çalışan ve prime esas kazancın alt sınırı üzerinden ödeme yapan sigortalı 04.07.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlamıştır. Sigortalı 02.08.2011 tarihinde aynı zamanda prime esas kazancın alt sınırı üzerinden 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında da prim ödeyeceğine ilişkin talepte bulunmuş, 2011 yılı Eylül ayında puantaj kaydı nedeniyle 25 gün çalışmış, Kasım ayında bir aylık ücretsiz izin almış, Aralık ayında (a) bendi kapsamındaki çalışmasına geri dönmüştür. Sigortalının 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilecektir.

2011 Yılı

Sigortalılık Statüsü

İşe Giriş/Talep Tarihi

Toplam Gün

Ödeneceği Toplam PEK

Aylık Bağlamada Dikkate Alınacak

Gün

PEK

Haziran

4/b

30

796,50

30

796,50

Temmuz

4/a

04.07.2011

28

781,20

30

864,90

4/b

 

3

83,70

Ağustos

4/a

 

30

837,00

30

1.674,00

4/b

02.08.2011

30

837,00

Eylül

4/a

 

25

697,50

25

1.534,50

4/b

 

30

837,00

Ekim

4/a

 

30

837,00

30

1.674,00

4/b

 

30

837,00

Kasım

4/a

 

Ücretsiz İzin

837,00

4/b

 

30

837,00

Aralık

4/a

 

30

837,00

30

1.674,00

4/b

 

30

837,00

6.1.5- 5. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi ile 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık statülerinin çakışması

6111 sayılı Kanunun 24. maddesiyle Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine ‘Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır’ cümlesi eklenmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca bu kapsamda sigortalı sayılanların isteğe bağlı olarak ödenen primleri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılacak ancak, bu şekilde prim ödeyen sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlamaları halinde 5. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılıkları ile isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örnek- 01.05.2011 tarihinde 5. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sigortalı olan 12.05.2011 tarihinde de isteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat eden sigortalı, 26.06.2011 tarihinde limited şirket ortağı olmuştur. Bu sigortalının 5. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılığı ile isteğe bağlı sigortalılığı 25.06.2011 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

6.1.6- Hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primi uygulaması

4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi hizmet çakışmalarında sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar hakkında 01.03.2011 tarihinden itibaren (a) bendi kapsamındaki sigortalılık esas alınarak işlem yapılacaktır.

Örnek- 01.03.2003 tarihinden itibaren 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı alan sigortalının esnaf sigortalılığının devam etmesi nedeniyle aylığından sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sigortalının 03.06.2011 tarihinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlaması nedeniyle aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintisi 2.06.2011 tarihi itibariyle kaldırılacaktır.

6.1.7 Kanunun ek 5. madde ile ek 6. madde kapsamındaki hizmetlerin çakışması

6111 sayılı Kanunla Kanuna eklenen ek 5. madde ile ek 6. maddelerde sigortalılık talep ile başlamakta, sigortalıların 4. madde kapsamında çalışmamaları halinde bu sigortalılıkları devam etmekte, talepleri halinde ise sona ermektedir. Bu durumda ek 5. madde kapsamında sigortalılığı devam ederken ek 6. madde kapsamında talepte bulunan ya da ek 6. madde kapsamında sigortalılığı devam ederken ek 5. madde kapsamında talepte bulunan sigortalıların önce başlayan sigortalılıkları sona ermeden diğer kapsamdaki sigortalılığı başlatılmayacaktır.

6.2– 01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasında birden fazla sigortalılık statülerine tabi çakışmalarda hizmetlerin değerlendirilmesi

6111 sayılı Kanunun 52. maddesiyle Kanuna eklenen geçici 33. maddeyle, 53. maddenin birinci fıkrasında 01.03.2011 tarihi itibarıyla yapılan değişikliklerin bu tarihten önceki işlemler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hüküm gereğince 4. maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki hizmet çakışmalarının 01.10.2008-28.02.2011 tarihleri arasında olması halinde 05.03.2009 tarihli ve 2009/37 sayılı Genelge gereğince, 01.10.2008 tarihinden önceki sürelerde çakışma olması halinde ise hizmetlerin değerlendirilmesinde devredilen Sosyal Sigortalar Kurumunun 09.02.1993 tarihli ve 16-60 Ek Genelgesi, devredilen Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün 06.08.1993 tarihli ve 1993-1 sayılı Talimatı ve 18.09.1998 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesiyle Bu Kurumlar Arasında Diğer İşlemlere İlişkin Protokol gereğince işlem yapılmaya devam edilecektir. Bahsedilen tarihlerde sosyal güvenlik destek primine tabi çakışmalar için de aynı şekilde işlem yapılacaktır.

01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasında 23.12.2009 tarihli ve 2009/155 sayılı Genelge ile 4857 sayılı Kanunun 56. maddesinde işverenlerin işçilerin gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere toplam dört güne kadar verdikleri ücretsiz izin ile 74. maddesinde kadın işçiye onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar verilen ücretsiz izinler dışında kalan sürelerde Kanun kapsamındaki sigortalılık niteliği yitirilmiş sayıldığından ücretsiz yol ve analık izin süresi dışındaki ücretsiz izin süreleri bulunanların bu sürelerde 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaları halinde 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılıkları sona erdirilecektir.

01.10.2008-01.03.2011 tarihleri arasında ay içinde işe girişi veya işten çıkış tarihi bulunmayan ancak, geçici iş göremezlik ödeneği alması nedeniyle ayın bazı günlerinde ücret almayan ya da geçici iş göremezlik ödeneği aldığı aylarda ücret almadığı için sıfır gün ve kazanç bildirilen 4. maddenin birinci fıkranın (a) bendine tabi sigortalıların hizmeti kesintiye uğramış sayılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.