bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

I- GİRİŞ

 

Halen uygulanmakta olan mevzuata göre, işyerinde iki ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) e-Sigorta kanalıyla göndermek zorundadır. Söz konusu bu uygulama, 2006/Kasım ayından itibaren devam etmektedir. Bu uygulamaya göre, iaşyerinde bir sigortalı çalıştıran işverenlerin böyle bir zorunluluğu bulunmamaktaydı.

 

Ancak, SGK’nın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan doğan bu konudaki yetkiye dayanarak 10.07.2009 tarihinde yayımladığı 92 sayılı Genelgeyle, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, bütün resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, (bir işçi dahil) cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla (internet yoluyla) göndermekle yükümlü ve zorunlu tutmuştur.

 

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm özel nitelikteki (apartman yönetimleri dahil) işyerlerinde 01.10.2009 tarihinden itibaren, resmi nitelikteki (kamuya ait) işyerlerinde ise 15.10.2009 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın (bir işçi dahil)e-Sigorta kanalıyla SGK’ya gönderilmesi zorunlu olacaktır.

   

II- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN İNTERNET KANALIYLA GÖNDERİLMESİ

 

5510 sayılı Kanun’a göre verilecek her türlü belge veya bilginin internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve tüzel kişileri zorunlu tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve taahhütnameyi diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu idarelerinin internet ve elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu idarelere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş saymaya, bu Kanun’un uygulaması ile ilgili işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin talepleri üzerine veya re’sen düzenleyeceği her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya tek yetkili olan kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

 

Kanun’daki bu yetkiye istinaden SGK Yönetim Kurulu, gereksiz zaman kaybını önlemek ve emek tasarrufunu sağlamaya yönelik almış olduğu bir kararla, 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, (bir işçinin çalıştığı apartmanlar dahil) çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

 

Getirilen bu yeni uygulamaya göre, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, tüm resmi veya özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini Kuruma, e-Sigorta kanalıyla göndermek zorundadır.

 

Söz konusu belgeler Kuruma yasal süresi içinde kâğıt ortamında verilse dahi, (iptal belgeleri hariç) ilgililer aleyhine, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında, idari para cezası uygulanacaktır.

 

5510 sayılı Kanun’da iptal aylık prim ve hizmet belgeleri için ceza öngörülmediğinden, yasal süresinden sonra Kuruma verilen iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri için idari para cezası uygulanmayacaktır.

   

III- SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN INTERNET KANALIYLA GÖNDERİLMESİ

 

Bilindiği gibi, bir işçi çalıştırılan ve aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmayan işverenlerin, ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma kağıt ortamında da vermeleri mümkün bulunmaktaydı.

 

01.10.2009 tarihinden itibaren geçeli olmak üzere yapılan yeni düzenlemeye göre, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulduğundan, gerçek ve tüzel kişilere ait özel nitelikteki işyerlerinde01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın mutlaka e-Sigorta kanalıyla (internet ortamında) ve yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir ve zorunluluktur.

 

İlk veya tekrarsigortalı işe giriş bildirgelerinin, Kuruma yasal süresi içinde internet kanalıyla değil de kağıt ortamında verilse dahi, ilgililere, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca, her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarındaidari para cezası uygulanacaktır (2009 yılında her işçi için 693,00 TL’dir).

   

IV- INTERNET KULLANICI KODU VE ŞİFRESİNİN ALINMASI

 

Getirilen yeni uygulamaya göre aylık prim ve hizmet belgesi ile ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesinin internet ortamında e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi için, bir işçi dahi çalıştıran ve bunun için daha önce kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi almamış tüm gerçek ve tüzel kişi işverenlerin, öncelikle SGK’nın ilgili ünitesine/müdürlüğüne, e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ilemüracaat ederek, işçi girişleri için en geç 30.09.2009 tarihinden önce, aylık prim ve hizmet belgesi vermek için ise en geç 23.11.2009 tarihinden önce e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresini almaları gerekmektedir.

   

V- INTERNET KULLANICI ŞİFRESİNİ ALMAK İÇİN ACELE EDİN

 

01.10.2009 tarihinden itibaren bir işçi çalıştırılan ve özellikle 50 bin civarında olduğu tahmin edilen bütün (apartman yöneticiliği) kapıcılık işyerlerinin de bu kapsama alınmış olduğundan, Kurumun ilgili ünitelerine yaklaşık 35 günlük bir süre zarfında e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresini almak için söz konusu 50 bin kişinin başvuruda bulunacakları düşünüldüğünde, Kurum’un e-Bildirge Servislerinde büyük bir iş yükünün ve uzunca kuyrukların oluşacağı kaçınılmaz olacaktır. Bu bakımdan, özellikle apartman yöneticilerininidari para cezalarına muhatap olmamaları için, kendilerinin veya bir serbest muhasebeci mali müşavire hazırlatacakları e-Sigortaşifre başvuru formu ve sözleşmesine, apartman yönetimine ait karar defterininnoter tasdikli ön sayfası ileyönetici seçimine ilişkin kat maliklerinin almış olduğu kararın fotokopisiniekleyerek biran önce başvuruda bulunmalarında büyük yarar vardır.

   

VI- SONUÇ

 

Özetin özeti ve sözün özü şudur:

 

1- Hizmet akdiyle işçi çalıştıran bütün resmi ve özel sektör işverenleri, 2009/Ekim ayına ait düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, (bir işçi dahil) cari aylara ait asıl, ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında (e-Sigorta yoluyla) Kuruma göndermekle yükümlü ve zorunlu tutmuştur.

 

2- Türkiye’deki bütün özel nitelikteki işyerlerinde01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, resmi nitelikteki işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılara ait ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın mutlaka internet ortamında (e-Sigorta yoluyla) ve yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

3- Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere, gerek 2009/Ekim ayından başlanmak üzere aylık prim ve hizmet belgesinin, gerek özel sektör işyerlerinde 01.10.2009 ve sonraki tarihlerde, kamu sektörü işyerlerinde ise 15.10.2009 ve sonraki tarihlerde İlk veya tekrarsigortalı işe giriş bildirgelerinin, Kuruma yasal süresi içinde internet kanalıyla gönderilmediği taktirde, 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesinde belirtilen hükümler uyarınca idari para cezalarının uygulanacağı bilinmelidir.

   

Yazar:AhmetAĞAR*

 

E- Yaklaşım / Ekim 2009 / Sayı: 202

 

 

(*)    Sosyal Güvenlik Müşaviri