bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

Maliye Bakanlığı Özelgesi

 

Tarih  :19.11.2008

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.29/2921-229-1054/111512

 

VUK Md. 3, 229

 

KDVK Md. 1, 42

 

ECZANELER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN KATKI PAYLARINA İLİŞKİN BELGE DÜZENİ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı tahsilâtlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmadığı hk.

 

 

 

Dilekçeniz incelenmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

 

29 Eylül 2008 tarih ve mükerrer 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6. Katılım Payı başlıklı bölümünde, reçete ile ilaç temini için başvurulan Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden muayene katılım payının tahsil edileceği yönünde düzenlemenin yer aldığı görülmektedir.

   

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin yemin hariç her türlü delille ispatlanabileceği hükme bağlanmıştır.

   

Aynı Kanun’un 227. maddesinde, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

   

Anılan Kanun’un 229. maddesinde ise faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiştir.

   

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre her türlü ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

 

Aynı Kanun’un 42. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlığımızca şekil ve muhteviyatı belirlenen 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde beyannameye eklenecek belgeler sayılmış, Beyannamenin 6. Tablosunun 45. satırına ‘Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri’nin (Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları-Diğer Bilgiler-Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Katma Değer Vergisi Dâhil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.

   

Öte yandan kredi kartı, satışa konu mal veya hizmetin bedelinin tahsilinde kullanılmakta olup, kredi kartıyla yapılan tahsilâtın, işletme tarafından yapılan bir mal satışı veya sunulan hizmete ilişkin olduğu kabul edilir. Buna göre fatura, mükellefler tarafından kredi kartıyla yapılan tahsilâta değil, tahsilâta ait olduğu satış veya hizmetin Vergi Usul Kanunu’nda belirtildiği şekilde belgelendirilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir.  

 

Bu çerçevede, eczanelerce Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsilâtı yapılan hasta katılım payı, eczanelerin Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve avans niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle katma değer vergisine tabi bulunmamakla birlikte bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek beyannamenin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah) de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilâtın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına ait olduğu ‘izah’ nedeni olarak kullanılabilecektir.

 

Yukarıda yapılan açıklamalara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılan hasta katılım payı tahsilâtlarına ilişkin tutar için eczaneler tarafından herhangi bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.