bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Usul Müdürlüğü

   

 

 

Sayı     : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/230-12663                                               30/01/2007*791

 

 

 

Konu   : Nihai tüketiciye düzenlenecek belgelere

 

T.C. kimlik numarası yazılması hk. 

 

 

………………………………………… 

 

 

İlgi : 08/01/2007 tarihli dilekçeniz.

 

 

 

           İlgi dilekçenizde ………………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, toptan ve perakende kumaş ticareti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek nihai tüketicilere yapmış olduğunuz satışlarınızda düzenlenecek belgelerde T.C. kimlik numarası bölümüne ‘nihai tüketici’ ibaresinin yazılıp yazılamayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

 

 

 

           Konu ile ilgili yayımlanan 157 Sıra No’lu Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliğinde;

 

 

 

           ‘Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 230’ncu maddesinde faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur.

 

1-      Faturanın düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası;

 

 

 

           2- Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi      ve hesap numarası;

 

 

 

3-      Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

 

 

 

4-      Malın veya işin nevi, miktarı, fiyat ve tutarı;

 

 

 

5-      Satılan mallar faturanın düzenlenmesinden önce teslim edilmişse malın teslim tarihi ve irsaliye numarası, hükmü yer almaktadır.

 

           

 

Ancak münhasıran nihai tüketiciye yapılan satışlar için düzenlenecek faturalarda Vergi Usul Kanununun  230.ncu maddesinin 3 ve 4 numaralı bentlerle ilgili olarak sadece;

 

a)      Müşterinin adı ve soyadının bulunması,

 

           b) Satılan malların ayrı ayrı miktar cins ve nev’i itibariyle ayrıntılı olarak yazılmasının     güçlük arzettiği durumlarda gruplandırılmak suretiyle,

 

           c) Satılan malların ayrı gruplar itibariyle tutarlarının yazılması,

 

 

 

           Aynı Kanunun Mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak diğer bilgilerin noksansız yer alması ve 231. maddede yazılı fatura nizamına uyulması şartıyla yeterli görülmüştür.’ denilmektedir.

 

 

 

           Bu durumda nihai tüketiciye yaptığınız satışlarınız için tanzim edilecek faturalarda Vergi Usul Kanunu’nun 231. maddesinde yazılı fatura nizamına uyulması şartı ile nihai tüketicinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının ve ‘nihai tüketici’ ibaresinin  belirtilme mecburiyeti bulunmamaktadır.

 

 

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

       

 

                                                                                                                                                             

   

Başkan a.
Grup Müdür V.