bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 Tarih: 15/07/2008

Sayı     : B.07.1.GİB.0.05.71/7100-141 

 

 

UYGULAMA İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2008/6

 

…………………………….   VALİLİĞİNE

(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi      :  a) 20.06.2000 tarih ve 2000/7 Seri No.lu Uygulama İç Genelgemiz.

b) 18.01.2001 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-138/3765 sayılı Genel Yazımız.

 

Bilindiği üzere, ilgi (a)’da kayıtlı Uygulama İç Genelgesinde muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmayanların, bilirkişi, resmi arabulucu ve tanıklara bu sıfatları dolayısıyla ödedikleri ücretler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, yetki alanı içinde bulundukları vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içerisinde Genelge ekinde yer alan bildirimin düzenlenerek ödemeleri gerektiği, yapmış oldukları tevkifat tutarının söz konusu Genelgede belirlenen tutarı aşması halinde 7 (yedi) günlük süre beklenilmeksizin ertesi günü mesai saati bitimine kadar yatırılması gerektiği,  ilgi (b)’de kayıtlı Genel Yazıda ise tevkif edilen vergiyi belirlenen süre içerisinde yatırmayan sorumlulara 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Başkanlığımıza ulaşan bilgilerden, 7 (yedi) günlük süre beklenilmeksizin ertesi günü mesai saati bitimine kadar yatırılması gereken tutarın (50,00 YTL), günümüz şartlarına göre çok düşük kalması nedeniyle çeşitli yargı mercilerince yükseltilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, tevkif ettikleri vergileri vergi dairesine yatırmakla mükellef olanlara kolaylık sağlamak amacıyla söz konusu tutarın 500,00 YTL’ye çıkarılması uygun bulunmuştur.

 

Ayrıca, ‘Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden Yapılan Tevkifata İlişkin Bildirim’ yeniden düzenlenerek bir örneği ekte gönderilmektedir. Söz konusu bildirimin, www.gib.gov.tr. İnternet adresimizde yer alan ‘Formlar ve Yayınlar/Beyanname Örnek Formları’  alanından da temin edilerek kullanılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

Bakan a.

Hayati ÖZTÜRK

Gelir İdaresi Grup Başkanı

 

 

 

Ek :  Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden Yapılan Tevkifata İlişkin Bildirim