bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı      :   B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-46       

Konu    :  Şirket ortağının taksi işletmeciliğinden dolayı basit usulde gelir vergisi mükellefi olup olamayacağı hk.

…..

 

İLGİ : ..2009 tarihli … evrak giriş numaralı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinde… Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi ..San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olduğunuzu, ticari taksi işletmeyi düşündüğünüzü belirterek, şirket ortağı olmanızın basit usulde gelir vergisi mükellefi olmanıza engel oluşturup oluşturmayacağı hususunda görüşümüzü sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ‘Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti’ başlıklı 46′. maddesinde;

            ‘ 47. ve 48.maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

            …

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47′ nci maddede yazılı yıllık kira bedeli ve 48′ inci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların her biri için ayrı ayrı aranır. Ortaklarından birisi gerçek usule göre gelir vergisine tabi bulunan ortaklıklarda, diğer ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tespit olunur. Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya basit usulden hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı bendi ile 48 inci maddede yer alan ölçülerden şahsi işine ait olanlara, ortaklıklardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. şahsi işin mevcut olmaması halinde, muhtelif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile yetinilir…’ hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 47. maddesinde yer alan basit usule tabi olmanın genel şartları üç bent halinde sayılmış olup, Kanunun 48. maddesinde ise basit usule tabi olmanın özel şartları olarak yıllık alım satım ve gayrisafi iş hasılatı hadlerine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, Gelir Vergisi Kanununda yer alan basit usule tabi olmanın genel şartları ile 48. maddede yer alan özel şartlara haiz olmanız halinde ticari taksi işletmeciliğinizden dolayı basit usulden yararlanmanız mümkün bulunduğu gibi dilekçenizde belirtildiği gibi limited şirket ortağı olmak suretiyle kar payı elde etmeniz halinde de elde edeceğiniz menkul sermaye iradının basit usulde ticari kazanç mükellefi olarak vergilendirilmenize engel teşkil etmemektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

                                                                                                                                        Grup Müdür V.