bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Prim Tahsilat Daire Başkanlığı

 

Sayı     : B.13.2.SGK.5.01.08.00/31-620         10/7/2009

Konu   : Bir sigortalı çalıştıran işyerlerince aylık prim ve hizmet belgesi ile ilk ve

               tekrar sigortalı işe giriş bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi

 

G E N E L G E

2009 -92

1- Genel Açıklamalar

 

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ‘Bilgi ve belge  isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü’ başlıklı 100 üncü maddesininüçüncü  fıkrasında, ‘Kurum,  bu  Kanun gereği  verilecek  her  türlü  belge  veya  bilginin  internet, elektronik ve benzeri ortamda gönderilmesi hususunda, gerçek ve  tüzel  kişileri  zorunlu  tutmaya, Kuruma verilmesi gereken her  türlü belge, bildirge ve  taahhütnameyi diğer kamu  idarelerine ait formlarla birleştirmeye, söz konusu belgeleri kamu  idarelerinin  internet ve elektronik bilgi  işlem ortamından almaya, bu  idarelere  yapılacak bildirimleri Kuruma  verilmiş  saymaya, bu Kanunun uygulaması  ile  ilgili  işveren, sigortalı ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerin  talepleri üzerine veya re’sen  düzenleyeceği  her  türlü  bilgi  ve  belgeyi  bilgi  işlem  ortamında  oluşturmaya,  bu  şekilde hazırlanacak  olan    bilgi  ve  belgelerin  sadece  internet  ve  benzeri  iletişim  ortamından  ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkilidir. Elektronik ortamda hazırlanacak bilgi ve belgeler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.’  hükmü yer almaktadır.

Yine bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzca çeşitli tarihlerde alınan kararlar ile,

– 2004/Mayıs ila 2005/Nisan ayları arasında 8 ve üzerinde, 

– 2005/Mayıs ila 2005/Temmuz ayları arasında 5 ve üzerinde,

– 2005/Ağustos ila 2006/Ekim ayları arasında 3 ve üzerinde

– 2006/Kasım ve takip eden aylarda ise 2 ve üzerinde,

sigortalı çalıştıran  işverenler, cari aylara  ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini, Kuruma e-sigorta kanalıyla ile göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. 

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin uygulamayla birlikte,  gereksiz  emek  ve  zaman  kaybının  önüne  geçildiği  gibi,  bahse  konu  programlardaki kontroller  vasıtasıyla  hatalı  giriş  yapılmasının  da  büyük  ölçüde  engellendiği  dikkate  alınarak, sözkonusu  uygulamanın  genişletilerek tüm  işverenleri  kapsayacak  şekilde  uygulanmasına karar verilmiş olup, uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.

 

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

 

2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi ve özel sektör işverenleri, çalıştırılan sigortalı sayısı üzerinde durulmaksızın, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini e-Sigorta kanalıyla göndermekle zorunlu tutulmuşlardır.

 

Dolayısıyla,  2009/Ekim  ayına  ilişkin  olarak  düzenlenecek  olan  aylık  prim  ve  hizmet belgesinden başlanılarak, tüm resmi veya özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin asıl, ek ve iptal nitelikteki  aylık  prim  ve  hizmet  belgelerini  Kuruma,  e-Sigorta  kanalıyla  gönderecek  olup,  sözkonusu belgeler Kuruma yasal süresi içinde kâğıt ortamında verilse dahi (iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri hariç), ilgililer aleyhine, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

 

3- Sigortalı İlk/Tekrar İşe Giriş Bildirgelerinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesi

28/9/2008  tarihli  ve  27011  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  5510  Sayılı  Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona  Ermesi  Hakkında  Tebliğ’in  ‘Hizmet  Akdine  Tabi  Çalışanların  Sigortalı  İşe  Giriş Bildirgesinin e-Sigorta Yoluyla Bildirilmesi ‘ başlıklı bölümünde,

5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  tabi  sigortalıları çalıştıran işverenlerden, aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta kanalıyla göndermekle yükümlü tutulanların,

– Sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini; 1/11/2008 tarihinden itibaren,

– Sigortalı ilk işe giriş bildirgesini ise; 1/12/2008 tarihinden itibaren,

e-Sigorta  yoluyla  göndermekle  yükümlü  tutuldukları,  aylık  prim  ve  hizmet  belgesini e-sigorta yoluyla göndermekle yükümlü tutulmayan işverenlerin ise, ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma kağıt  ortamında  verebilecekleri  gibi  istemeleri  halinde  e-Sigorta  kanalıyla da gönderebilecekleri açıklanmıştır.

Bu bağlamda, 2009/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, bir sigortalı çalıştıran resmi ve özel sektör işverenleri, cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet  belgelerini e-Sigorta  kanalıyla  göndermekle  zorunlu  tutulduğundan,  bir sigortalınınçalıştırıldığı  özel  nitelikteki  işyerlerinde  1/10/2009  ve  sonraki  tarihlerde,  resmi  nitelikteki işyerlerinde  ise 15/10/2009 ve sonraki  tarihlerde  işe alınan  sigortalılara  ilişkin  ilk ve  tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, bahse konu  bildirgeler Kuruma  yasal  süresi  içinde  kağıt ortamında  verilse dahi,  ilgililere,  5510  sayılı  Kanunun  102  nci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a) bendinin  (1) numaralı alt bendi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

4- e-Sigorta  Hizmetleri  İnternet  Kullanıcı  Kodu  ve  Kullanıcı  Şifresi  Başvuru Formunun İşyeri Bildirgesi Ekinde Alınması

2009/Ekim  ayına  ilişkin  düzenlenecek olan  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  ile  birlikte  tüm işverenlerin  çalıştırdıkları  sigortalıları  Kuruma  e-Sigorta  kanalıyla  bildirmeleri  zorunluluk kapsamına  alındığından,  5510  sayılı Kanun  kapsamına  alınan  her  işyeri  için  e-Sigorta  kullanıcı kodu  ve  şifresinin  alınması  amacıyla  işyerinin  bağlı  bulunduğu  Sosyal  Güvenlik  İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu  bakımdan,  5510  sayılı  Kanun  kapsamına  alınacak  olan  işyerlerinin,  işyeri  tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, aylık prim ve hizmet belgelerini 2009/Ekim ayından  itibaren e-Sigorta  kanalıyla Kuruma  göndermek  amacıyla  e-Sigorta  kullanıcı  kodu  ve  şifresi  almak  için başvuruda  bulunması  gerektiği  dikkate  alınarak,  bundan  böyle,  işyeri  bildirgesi  ekinde  diğer belgelerle  birlikte,  e-Sigorta  Hizmetleri  İnternet  Kullanıcı  Kodu  ve  Kullanıcı  Şifresi  Başvuru Formu  ile  eki  imza  sirküleri,  vekaletname  ve  e-Sigorta  Sözleşmesinin  verilmesi  halinde,  işyeri tescil işlemlerinin yapılmasının ardından, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresinin verilmesine ilişkin işlemler de yapılacaktır.

Dolayısıyla,  işyeri bildirgesinin  işleme  alınarak  tescil  işlemlerinin  yapılmasının  ardından, işyeri  bildirgesi  ekinde  alınan  e-Sigorta Hizmetleri  İnternet Kullanıcı Kodu  ve Kullanıcı Şifresi Başvuru  Formunun  üzerine,  İşyeri  Tescil  Servisince,  Kurumca  verilen  işyeri  sicil  numarası yazıldıktan  sonra,  sözkonusu  başvuru  formu  e-Bildirge  Servisine  intikal  ettirilecek  ve  ilgili Servisçe gerekli işlemler yapılacaktır.

İşyeri  tescil  işlemlerinin  yapılması  ve  e-Sigorta  kullanıcı  kodu  ve  şifresinin  verilmesi amacıyla  yapılan  başvurular  üzerine,  herhangi  bir  karışıklığa mahal  bırakılmaması  ve  gereksiz emek  ve  zaman  kaybına  neden  olunmamasını  teminen,  İşyeri  Tescil  Servisi  ile  e-Bildirge Servislerinin aynı veya birbirine yakın odalarda çalışmaları ve sözkonusu servisler arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Ünite Amirlerince gerekli önlemler alınacaktır.

 

5-Diğer Hususlar

Aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine  ilişkin uygulamada yapılan  değişiklikten  dolayı,  bir  sigortalı  çalıştıran  işverenlerimizin,  gerek  aylık  prim  ve  hizmet belgelerini, gerekse ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgelerini Kuruma yasal süresi içinde, ancak kağıt  ortamında  vermeleri  nedeniyle idari  para  cezası  ile  karşı  karşıya  kalmamalarını  teminen, sözkonusu değişikliğin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce;

 

1- Yazılı ve görsel basın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulması,

2- İşveren  ve  muhasebecilerin  bağlı  olduklara  odalara  bildirilerek,  üye  kurum  ve kuruluşlara bildirilmesinin istenilmesi,

3- İşveren  sistemi  ana menüden  9-2-2-8  nolu  seçenekler  işaretlenmek  suretiyle  erişilen

ÇAL.SİG.SAYISINA  GÖRE  R/Ö  İŞYERLERİ  ekranı  vasıtasıyla  bir  sigortalı  çalıştıran işyerlerinin  listesinin  alınarak,  sözkonusu  işverenlerin  e-Sigorta  kullanıcı  kodu  ve  şifresi  alıp almadıklarının araştırılması, e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış işverenlerin konuyla ilgili olarak  bilgilendirilerek  e-Sigorta  kullanıcı  kodu ve  şifresi  almak  üzere  başvuru  yapmaları hususunda telefonla veya diğer yollarla bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                             Fatih ACAR

                                                                                                                                                             Kurum Başkanı V.

 

 

 

DAĞITIM/ GEREĞİ :                                                       BİLGİ  :

– Merkez Teşkilatına,                                                    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına,

– Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine