bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41
 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

 

Tarih  :18.02.2011

 

Sayı  :   B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01 119                                                                                                    

 

VUK Md. 262, 269, 270, 271

 

ORTAK MÜLKİYET OLARAK SAHİP OLUNAN ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLEN ÖZEL İŞYERİNİN SATIŞINDA MALİYET BEDELİ

 

 

 

Ortak mülkiyet olarak sahip olunan arsa üzerine mükellefin kendisinin kullanmak üzere inşa ettiği özel işyerlerinin satışında, arsa üzerine inşa edilen işyerlerinin işletmeye dahil edildiği tarih itibariyle maliyet bedeli ile değerleyerek kayıtlara alınması gerekmekte olup, işyerlerinin maliyetine Vergi Usul Kanunu’nun 270 ve 271. maddelerinde belirtilen giderlerin de eklenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

 

 

Dilekçenizin incelenmesinden, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, kardeşinizle birlikte ortak mülkiyetinizde bulunan arsa üzerine kendiniz kullanmak üzere özel işyeri inşaatı yapmak amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğiniz belirtilerek, söz konusu inşaat tamamlandığında işyerlerinin satışında düzenlenecek faturada yer alacak bedelin nasıl belirleneceği hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

 

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ‘Maliyet Bedeli’ başlıklı 262. maddesinde;maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

 

Aynı Kanun’un ‘Gayrimenkuller’ başlıklı 269. maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği hüküm altına alınmış ve ‘Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler’ başlıklı 270. maddesinde ise gayrimenkullerde maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri ile mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden mütevellit giderlerin gireceği, ayrıca noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerinin maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest oldukları hükme bağlanmıştır.

 

 

 

Anılan Kanun’un ‘İnşa ve İmal Giderleri’ başlıklı 271. maddesinde ise; inşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderlerinin, satın alma bedeli  yerine geçeceği hükmü yer almaktadır.  

 

Buna göre, ortak mülkiyetinizde bulunan arsa üzerine inşa edilecek işyerlerini işletmenize dahil ettiğiniz tarih itibariyle maliyet bedeli ile değerleyerek kayıtlarınıza almanız gerekmekte olup, işyerlerinin maliyetine Vergi Usul Kanunu’nun 270 ve 271. maddelerinde belirtilen giderleri de eklemeniz mümkün bulunmaktadır.