bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41
 

Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hk.

                         

Tarih 22/07/2011
Sayı VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1
Kapsam
  

T.C.

 

MALİYE BAKANLIĞI

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/47

                               
 

Konusu

 

: Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

 

Tarihi

 

: 22.07.2011

 

Sayısı

 

: VUK-47/2011-5/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması-1

 

İlgili olduğu maddeler

 

: 5604 sayılı Kanun Madde 1, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28              

   

1. Giriş

 

Malî tatil sebebiyle beyanname verme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan vergilerin beyan ve ödeme sürelerinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Uzayan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

 

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi hükümlerine göre malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten söz konusu madde kapsamındaki kanunî ve idarî süreler malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermekte ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesinde, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanunî süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Buna göre, söz konusu maddedeki yetkiye istinaden, malî tatil nedeniyle verilme süreleri 27.07.2011 tarihine uzayan beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri 01.08.2011 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.  

 

Duyurulur.

   

                                                                                                          Mehmet KİLCİ

 

                                                                                                    Gelir İdaresi Başkanı