bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41
 

31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılması hk.

                         

Tarih 22/07/2011
Sayı VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs – 10
Kapsam
  

T.C.

 

MALİYE BAKANLIĞI

 

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 48

                             
 

Konusu

 

31.07.2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

 

Tarihi

 

22/07/2011

 

Sayısı

 

VUK – 48 / 2011-6 / Form Ba ve Form Bs – 10

 

İlgili olduğu maddeler

 

: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 148, 149, Mükerrer 28 ve Mükerrer 257’nci maddesi.            

   

1- Giriş:

 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2011/Haziran dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2- Bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması:

 

Bilindiği üzere, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, yükümlülük kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceği açıklanmıştı.

 

Ancak, 2011/Haziran dönemi Ba-Bs bildirimlerinin son verilme günü olan 31 Temmuz 2011 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi ‘Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter‘ hükmü gereğince, elektronik ortamda bildirim verme süresi 01 Ağustos 2011Pazartesi günü saat 24:00’e kadar  uzamış bulunmaktadır.

 

Diğer taraftan, ilgili meslek odaları ve mükelleflerin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 01 Ağustos 2011 tarihine kadar verilmesi gereken 2011/Haziran dönemine ilişkin ‘Form Ba‘ ve ‘Form Bs‘ bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

 

3- Sonuç:

 

Buna göre, 2011/Haziran dönemine ilişkin ‘Form Ba‘ ve ‘Form Bs‘ bildirimleri 05/08/2011 tarihi Saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

 

Duyurulur.

     

                                                                                                                        Mehmet KİLCİ

 

                                                                                                                   Gelir İdaresi Başkanı