bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41
 

İkinci el araç alım satım faaliyetlerinin VUK ve KDV karşısındaki durumu hk.

                         

Tarih 15/07/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-59-33
Kapsam
                                    
 

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

   
 

Sayı

 

:

 

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-59-33

 

15/07/2011

 

Konu

 

:

 

İkinci el araç satışlarında KDV

 
   

           İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto alım satım komisyonculuğu faaliyetinden dolayı … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …. no’lu mükellefi olduğunuz, müşterilerinizin kullanılmış araçlarını satarak komisyon aldığınız ve bu komisyon için fatura düzenlediğiniz, ancak bazı şahısların kullanılmış araçlarını size satmak istedikleri belirtilerek, şahıslardan satın alacağınız ikinci el otomobilin noter satış senedine göre mi deftere kayıt edileceği yoksa gider pusulası mı düzenleneceği, gider pusulasının düzenlenmesi halinde gelir vergisi stopajı yapılıp yapılmayacağı ile satın aldığınız otomobillerin tarafınızca satışında uygulanacak KDV oranı konusunda özelge talep edilmektedir.

 

            VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

 

           Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, aynı kanunun 229-242 nci maddelerinde de bu Kanuna göre düzenlenmesi ve alınması gereken vesikalara ait hükümlere yer verilmiştir.

 

           Aynı Kanunun 234 üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetindeolan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

 

           230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin ‘Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni’ başlıklı bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı, öte yandan, bu mükelleflerce yapılan taşıt satışının noter satış sözleşmesi ile diğer sabit kıymet satışlarının ise gider pusulası düzenlenerek tevsik edilmesinin mümkün bulunduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Görüleceği üzere, vergi mükelleflerinin faaliyetleri gereği Vergi Usul Kanununda sayılan belgelerden herhangi birini düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen tebliğ ile yalnızca basit usul mükelleflerinin taşıtlarını satmalarında noter satış sözleşmeleri düzenleyebilecekleri yönünde düzenleme yapılmış olup, gerçek usulde vergiye tabi mükellefler için herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir.

 

            Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin (1)  numaralı fıkrasında; ‘Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.’  hükmü yer almaktadır.

 

            Aynı maddede hangi ödemelerin vergi tevkifatına tabi olacağı sayılmış olup, 13. üncü bendinde, ‘Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden’ tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.

 

            Bu açıklamalara göre, noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, vergi mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satış senedi ile satın alacağınız taşıtlar için gider pusulası düzenlemeniz gerekmekte olup, esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan gider pusulası düzenleyerek alacağınız otomobiller için yaptığınız ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

 

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yeralmayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimi %1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada yer alan ‘kullanılmış’ deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

 

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin açıklamalar 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ve 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) ile yapılmıştır.

 

            Buna göre; esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıslardan gider pusulası düzenleyerek aldığınız kullanılmış aracların şirketiniz tarafından satışında,

 

           – Söz konusu aracın, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobili niteliğine haiz olması durumunda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listenin 9 uncu sırasına istinaden, %1 oranında,

 

             – Söz konusu aracın 87.03 tarife pozisyonunda yer almaması durumunda ise %18 oranında,

 

KDV uygulanacaktır.

 

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

       

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.