bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih : 02.08.2011

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-8159-592

GVK Md. 44

YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİNDE İŞİN BİTİM TARİHİ

Fiilen tamamlanan, ancak kooperatifçe teslim alınıp geçici kabul tutanağı onaylanmayan işin fiilen tamamlandığı tarih itibariyle bitirildiğinin kabul edilmesi gerektiği hk.

Özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz; şirketinizce … Konut Yapı Kooperatifi ile 2008 yılında dış cephe kaplama, fayans, iç ve dış sıva, boya vb. konularda iş yapım sözleşmesi imzaladığınız; sözleşmeye istinaden 2009 yılı Eylül ayında işi fiilen tamamladığınız; ancak, anılan kooperatifçe işin bugüne kadar teslim alınmadığı ve geçici kabul tutanağının da onaylanmadığı; hakedişin onaylanması, yapılan işin tespiti ve alacağınızın tahsili için ….. tarihinde … Asliye Ticaret Mahkemesine dava açtığınız belirtilerek, şirketinizce hakediş faturasının düzenlenmesinde hangi tarihin esas alınması gerektiği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde, ‘Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekopaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.‘ hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanun’un 44. maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, geçici ve kati kabul usulüne tabi işlerde geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarihin, geçici ve kati kabul usulüne tabi olmayan işlerde ise işin fiilen tamamlandığı veya bırakıldığı tarihin işin bitim tarihi olarak kabul edilmesi, bu işle ilgili kâr veya zararın bitim tarihi itibariyle tespit edilmesi ve tamamının işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre ilgi özelge talep formunda S. S. … Konut Yapı Kooperatifi’nden yüklendiğiniz inşaat işini 2009 yılının Eylül ayında tamamladığınızı belirtmeniz nedeniyle işin bu tarih itibariyle bitirildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır. Aynı Kanun’un 231. maddesinin 5 numaralı bendinde de; ‘Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.‘ hükmü yer almaktadır.

Buna göre, işin bitim tarihinden itibaren azami 7 günlük süre içerisinde bu işe ilişkin faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.