bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

 Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerin Damga Vergisine Tabi Olmayacağına İlişkin Mahkeme Kararı

 

İstanbul 11. Vergi Mahkemesi, bir davacının, çeşitli firmalarla imzaladığı 1 yıl süreli kendiliğinden uzayan “alan tahsis sözleşmeleri” ile ilgili olarak tahakkuk ettirilen damga vergisinin kaldırılması için açmış olduğu davayı, sözleşme süresinin bitiminden 30 gün önce ihbarda bulunmamak suretiyle müteakip yıl için yeni bir sözleşmenin kurulmuş olacağı ve bu yeni sözleşme için yapılan damga vergisi tahakkukunda hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle reddetmiştir. 

 

Bunun üzerine davacı Danıştay 9. Dairesi’ne temyiz başvurusunda bulunmuştur. Başvuruyu inceleyen Danıştay 9. Dairesi, İstanbul 11. Vergi Mahkemesi’ nin kararını bozarak, davacı şirketin alan tahsisi ile ilgili olarak imzaladığı sözleşmenin süresinin, içerdiği bir madde uyarınca kendiliğinden uzadığına, bu nedenle söz konusu sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun aradığı anlamda damga vergisine tabi bir sözleşme olarak kabul edilemeyeceğine hükmetmiştir. Danıştay 9.Dairesi’nin E:2013/1454, K:2014/7239 sayılı kararında özetle, 

 

“… sözleşmede bulunan bu hüküm gereğince süresi kendiliğinden uzayan sözleşmenin 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun aradığı anlamda damga vergisine tabi bir sözleşme olarak kabul edilemeyeceği, aksi düşüncenin, verginin kanuniliği ilkesine aykırı olarak kanunda yazılı olmayan bir durumun yorum yoluyla genişletilerek vergi alınmasına yol açacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, davacı şirketin imzalamış olduğu, içerdiği bir madde uyarınca süresi kendiliğinden uzayan alan tahsis sözleşmeleri için yapılan dava konusu damga vergisi tahakkukunda hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından aksi gerekçe ile davanın reddine karar veren vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilmiştir. 

 

Sonuç olarak, Danıştay 9. Dairesi, mevzuat hükümlerine göre damga vergisinin doğması için yeni bir sözleşmenin imzalanması ya da eski sözleşme üzerine herhangi bir şerh konulmasının gerektiği, kendiliğinden uzayan sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulamayacağı sonucuna varmıştır.