bilgi@ekremkilavuz.com +90 530 324 91 41

Yabancı bayraklı gemilere limanların dışında boğaz geçişlerinde alt yükleniciler aracılığı ile verilen kılavuzluk, yedekleme, gemi aktarma hizmetleri.

Tarih 23/05/2014
Sayı 39044742-130-1423
Kapsam
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-1423

23/05/2014

Konu

:

Yabancı bayraklı gemilere limanların dışında boğaz geçişlerinde alt yükleniciler aracılığı ile verilen kılavuzluk, yedekleme, gemi aktarma hizmetleri.

 

 

            İlgide (a) da kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, Şirketinizin yabancı bayraklı gemilere limanların dışında boğaz geçişlerinde alt yükleniciler aracılığı ile vermiş olduğu hizmetlerin (kılavuzluk, yedekleme, gemi aktarma vs.) KDV Kanununun hangi maddeleri kapsamında değerlendirileceği ve KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edileceği, alt yüklenicilere ödenen ve indirim yolu ile giderilemeyen KDV’nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususlarında görüş istenildiği anlaşılmıştır.

             3065 sayılı KDV Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

             -12/2 nci maddesinde, Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için;

            a) Hizmetler yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

            b) Hizmetten yurt dışında faydalanılması,

            şartlarının yerine getirilmesinin gerektiği,

             -13/b maddesinde, deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler KDV’den istisna olduğu,

            – 30/a maddesinde, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

            -32 nci maddesinde, Kanunun 11, 13, 14 ve 15. maddeleri ile 17’nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV’den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV’nin Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

            hükme bağlanmıştır.

           Öte yandan, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik (B) Bölümü ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2.) Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler’ başlıklı Bölümünde konuya ilişkin detaylı açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu hükümler ve açıklamalara göre, hizmetlerin verildiği boğaz bölgesinin  İstanbul Liman Başkanlığı idari sahasının içinde yer alması kaydıyla liman kapsamında değerlendirilerek bölgede verilen hizmetler (kılavuzluk, yedekleme, gemi aktarma) KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV’den istisna olup, istina 305 Kodu kullanılarak ilgili dönem KDV Beyannamesinde beyan edilecektir.  Söz konusu istisna uygulaması tek safhalı olduğundan alt yükleniciler tarafından verilen hizmetler istisna kapsamında mütalaa edilmeyecektir. Şirketinizce yüklenime konu bu KDV’lerin Kanunun 32 inci maddesi kapsamında genel usul ve esaslar çerçevesinde iadeye konu edilmesi mümkündür.

            Şirketinizce yabancı bayraklı gemilere verilen söz konusu hizmetlerin (kılavuzluk, yedekleme, gemi aktarma) Türk karasuları dışında ve uluslararası hukuk mevzuatı ile teamüllerine göre yurt dışı sayılan bölgelerde verilmesi halinde bu hizmetler KDV nin konusuna girmeyecektir. Ancak, bu işlemlere yönelik alt yüklenicilerce Şirketinize verilen hizmetin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün olamayacağından alt yüklenicilerce Şirketiniz adına düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılamayacaktır. İndirim konusu yapılamayan KDV’nin kurumlar vergisinin tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak kabul edileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.